Ouderbetrokkenheid
 

Op de Spoorzoeker hechten we veel waarde aan goed contact met ouders. Dat doen we door middel van digitale communicatie en persoonlijke gesprekken. We verwachten dat ouders 3 keer per jaar in gesprek gaan met de leerkracht van hun kind(eren) over het welbevinden en de ontwikkeling. Ouders worden daarvoor uitgenodigd via de app Parro. Als blijkt dat voor de goede ontwikkeling van het kind meer gesprekken nodig zijn dan plannen we die. 

Raad van Toezicht

 

De leden van de lokale Raad van Toezicht worden benoemd door de Schoolvereniging. Deze lokale leden controleren of de bestuurder de scholen van die vereniging wel goed bestuurt. Ze doen dit door de begroting, het jaarverslag en rapportages van de bestuurder te bespreken en goed of af te keuren. Ook kijken ze of de identiteit van de school passend is. Daarvoor zijn ze betrokken bij de benoeming van personeelsleden op het deel van de identiteit.

De schoolvereniging is te bereiken via het contactformulier.

 

Medezeggenschapsraad

De Spoorzoeker heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een oudervertegenwoordiging en een personeelsvertegenwoordiging. Binnen deze raad worden belangrijke zaken die de school aangaan besproken. De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur bij het nemen van beslissingen. Juf Corien de Bruijne is voorzitter van de MR.
Voor sommige te nemen besluiten geldt dat de MR instemmingsbevoegdheid heeft. U vindt een nadere uitwerking van de taken en bevoegdheden van de MR in onze schoolgids.

De MR is te bereiken via het contactformulier.

 

 

Oudercommissie

Veel ouders ondersteunen de school bij tal van activiteiten. We maken dankbaar gebruik van de diensten van een goed georganiseerde en gedreven oudercommissie. Zij neemt de coördinatie en organisatie van allerlei werkzaamheden en activiteiten voor haar rekening. Vindt u het leuk om deel te nemen aan deze commissie?

Laat het weten via het contactformulier.